Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

BENEFICJENTAMI „MAŁYCH PROJEKTÓW” MOGĄ BYĆ:

 • osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych,


ZAKRES POMOCY:

 • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
 • podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
  • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
  • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
 • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
  • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
  • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
  • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
  • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
  • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
 • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
  • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
  • odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
  • remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia
 • rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.


WYSOKOŚĆ POMOCY:
Na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 50 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 200 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)

 

Druki wniosków dostępne są TUTAJ.

 

Najczęściej pojawiające się pytania odnośnie wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, wraz z odpowiedziami dostępne są TUTAJ.