Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

ZAKRES POMOCY:
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;
 • budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
 • zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa
 • w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

 
OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA:

 • refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,
 • w wysokości nie przekraczającej 80% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,
 • wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym, że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,
 • wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.


BENEFICJENT:

 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • kościół lub związek wyznaniowy,
 • organizacja pozarządowa pożytku publicznego.

 

Druki wniosków dostępne są TUTAJ.