Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Logo LeaderCo to jest Leader?

To europejski program realizowany przez Lokalne Grupy Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  (PROW). Ma formę bezzwrotnej pomocy skierowanej na obszary wiejskie i umożliwi mieszkańcom wsi realizację innowacyjnych projektów, które przyczynią się do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów i powstania nowych miejsc pracy.
O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą samorządy, rolnicy, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne i organizacje społeczne. Stowarzyszenie będzie przyjmować i opiniować składane wnioski, a następnie rekomendować je samorządowi województwa do podpisania umów i finansowania. Drogą konkursu wybierane będą przedsięwzięcia najbardziej zgodne z opracowaną przez LGD, po konsultacjach z mieszkańcami, Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

 

Mieszkańcy obszaru LGD ubiegać się mogą o pomoc finansową na realizację następujących działań:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
O pomoc finansową wnioskować może rolnik jego małżonek lub domownik, który zamierza rozpocząć dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą w sferze usług, produkcji, agroturystyki. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
O pomoc będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorca (zatrudnienie poniżej 10 osób i obrót nieprzekraczający 2 mln euro) i są zlokalizowane na terenach wiejskich oraz miastach do 5 tys. mieszkańców. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych, a warunkiem udzielenia pomocy jest zatrudnienie dodatkowych osób w wyniku realizacji projektu.

3. Odnowa i rozwój wsi
O pomoc finansową ubiegać się mogą samorządy lub instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, Kościoły lub związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego. Refundacji podlega nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

4. „Małe projekty”
O pomoc ubiegać się będą mogły osoby fizyczne, Kościoły lub związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 50 000 zł, a refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

W ramach wyżej wymienionych działań realizować będzie można następujące przedsięwzięcia:

 

PIERWSZY cel ogólny (CO1): Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy (CS1.1)

Poprawa stanu infrastruktury publicznej i kulturalnej.

Cel szczegółowy (CS1.2)

Różnicowanie w kierunku działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

Cel szczegółowy (CS1.3)

Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej

P1. Budowa, remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich lub obiektów sportowych.
P2. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej (place zabaw, skwery, miejsca spotkań i relaksu).
P1. Rozwój usług dla ludności.
P2. Rozwój usług agroturystycznych
P3. Rozwój usług w zakresie obsługi rolnictwa.
P1. Organizacja szkoleń edukacyjnych, konkursów, festynów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
P2. Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych

 

DRUGI cel ogólny (CO2): Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

Cel szczegółowy (CS2.1)

Zachowanie tradycji lokalnych.

Cel szczegółowy (CS2.2)

Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów sakralnych

P1. Wsparcie twórczości lokalnej i ludowej.
P2. Doposażenie zespołów ludowych i orkiestr w instrumenty i stroje.

P1. Renowacja, odbudowa i oznakowanie kapliczek, krzyży i innych obiektów sakralnych.

P2. Zagospodarowanie, ochrona, porządkowanie lub oznakowanie lokalnych pomników historycznych lub obiektów charakterystycznych dla regionu.

P3. Wydawnictwo materiałów promujących obszar, jego walory krajobrazowe i przyrodnicze.