Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

                                                                              Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2015 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 listopada 2015 w sprawie uchwalenia  Regulaminu pracy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.

 

REGULAMIN PRACY BIURA

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura, ramowy zakres działania i kompetencji Biura, porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, zwanego dalej Stowarzyszeniem lub LGD.
 2. Biuro prowadzi sprawy LGD między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz LGD oraz w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych LGD.
 3. Biuro służy realizacji celów i zadań organów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Pracownikiem Biura może być członek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Organizacja i zasady funkcjonowania Biura oraz zakres działania i kompetencji

 

 • 2.
 1. Biurem kieruje Prezes, a w czasie jego nieobecności Kierownik Biura. Na wniosek Prezesa Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa zakres ich kompetencji, obowiązków, odpowiedzialności oraz czas pracy i wynagrodzenie.
 2. Zarząd udziela pisemnego pełnomocnictwa Prezesowi oraz Kierownikowi Biura do prowadzenia spraw bieżących LGD.
 3. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco:
 • Prezes
 • Kierownik Biura
 • Koordynator ds. rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
 • Koordynator ds. wdrażania LSR
 1. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych, usług prawnych, usług informatycznych oraz innych usług specjalistycznych może być zlecana osobom lub specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia lub doświadczenia w tym zakresie.

 

 • 3.

Prezes sprawuje pieczę nad sprawami bieżącymi oraz finansowymi LGD w ramach jego umocowania, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Zarządu i Rady.

 

 • 4.

Do obowiązków Prezesa należy, poza zadaniami wymienionymi w §3, wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów przeprowadzających kontrole i przedstawianie wszelkich materiałów i dokumentacji z kontroli władzom LGD.

 

 • 5.

Prezes wykonuje niżej określony zakres obowiązków i czynności, za który ponosi odpowiedzialność:

 1. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania i rozliczania wsparcia w ramach LSR,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 3. inicjowanie terminów naboru wniosków i współpraca z zarządem LGD w realizacji procedury ogłaszania naboru wniosków,
 4. poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów LGD z PROW oraz z innych środków zewnętrznych, w tym środki własne gmin członkowskich LGD oraz powiatu, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla realizacji celów LSR i zadań własnych stowarzyszenia,
 5. opracowanie zbiorczej informacji o protestach, które wpłynęły do LGD i przesyłanie ich do Zarządu Województwa zgodnie z zasadami rozpatrywania protestów przyjętymi przez LGD,
 6. opracowanie zbiorczej informacji o odwołaniach od decyzji Rady w przypadku realizacji przez LGD projektów grantowych lub operacji własnych i przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę zgodnie z zasadami rozpatrywania odwołań od decyzji Rady przyjętymi przez LGD,
 7. prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy,
 8. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością LGD,
 9. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami LGD,
 10. udział w innych pracach wynikających z zadań LGD,
 11. nadzorowanie realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji LGD w tym współpraca z mediami,
 12. nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań w ramach procedur sprawozdawczości i monitoringu wskazanych w LSR,
 13. przyjmowanie wniosków, postulatów, protestów, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. wdrażania LSR,
 14. nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
 15. nadzór nad obsługą wniosków LGD realizowanych w trybie operacji własnych lub projektów grantowych w przypadku podjęcia decyzji o ich realizacji przez LGD,
 16. zatwierdzenie wniosków o płatność w ramach kosztów bieżących i aktywizacji LGD pod względem merytorycznym,
 17. koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR zgodnie z przyjętą procedurą aktualizacji LSR,
 18. inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową w celu realizacji Projektów współpracy LGD,
 19. odpowiadanie za prawidłowe wydatkowanie środków przewidzianych na funkcjonowanie Biura zgodnie z zakresem działania LGD w ramach środków finansowych przewidzianych na realizację działania Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) i działania Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013),
 20. Dokonywanie oceny prowadzonego doradztwa przez pracowników biura zgodnie z przyjętymi procedurami w tym zakresie.

 

 • 6.
 1. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami LGD w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji, nie zastrzeżonych przez inne organy LGD.
 2. Kierownik Biura wykonuje niżej wymienione obowiązki, za które ponosi odpowiedzialność:
 3. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z Planem Komunikacji LSR,
 4. udział w posiedzeniach organu decyzyjnego LGD i świadczenie bieżącej pomocy członkom Rady w przygotowaniu i wypełnianiu kart oceny operacji,
 5. informowania zgodnie z przyjętymi procedurami o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu po zakończeniu posiedzenia Rady,
 6. zamieszczenie informacji o posiedzeniu Rady i protokołu z posiedzenia na stronie internetowej LGD,
 7. prowadzenie rejestru interesu członków Rady i aktualizacja informacja zawartych w Rejestrze, współpraca w tym zakresie z Przewodniczącym Rady,
 8. zbieranie wniosków dotyczących zmiany i aktualizacji kryteriów wyboru operacji i ich analiza w celu realizacji procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru przyjętej przez LGD,
 9. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa,
 10. gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności LGD,
 11. opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
 12. poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów LGD z PROW oraz z innych programów,
 13. nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR,
 14. nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura,
 15. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością LGD,
 16. prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związane z realizacją projektu,
 17. monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 18. udział w innych pracach wynikających z zadań LGD,
 19. monitorowanie realizacji LSR,
 20. prowadzenie promocji LGD,
 21. redagowanie notatek prasowych i informacji na stronę internetową,
 22. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej LGD,
 23. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mieszkańców dot. wdrażania LSR,
 24. koordynowanie działań związanych z aktualizacją LSR,
 25. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 26. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 27. udzielanie informacji o działalności o LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 28. inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 29. realizacja projektów LGD, w szczególności w zakresie organizacyjno- promocyjnym,
 30. kierowanie pracami w Biurze, pracownikami, zleceniobiorcami,
 31. organizacja szkoleń dla beneficjentów LGD, spotkań i konferencji.

 

 • 7.

Kierownik Biura upoważniony jest do:

 1. podpisywania bieżącej korespondencji,
 2. kierowania pracą i nadzór nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,
 3. współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach LGD,
 4. koordynowanie spraw związanych z naborem wniosków w ramach realizacji LSR,
 5. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem zespołów roboczych LGD w przypadku ich powołania,
 6. podejmowania decyzji dotyczących działalności LGD w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów.

 

 • 8.
 1. Koordynator ds. rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji oraz realizacje i rozliczanie funkcjonowania LGD.
 2. Do obowiązków Koordynatora ds. rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, należy w szczególności:
 3. świadczenie doradztwa na rzecz wnioskodawców zgodnie z Planem Komunikacji LGD,
 4. udział w szkoleniach pracowników biura ponoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z Planem szkoleń pracowników biura LGD i członków organu decyzyjnego opracowanym przez LGD,
 5. prowadzenie książki korespondencji,
 6. prowadzenie archiwum LGD,
 7. sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 8. zaopatrzenie Biura,
 9. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 10. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 11. gromadzenie i aktualizacja kontaktów do Członków LGD, beneficjentów,
 12. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 13. współpraca z biurem rachunkowym,
 14. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa lub Kierownika Biura,
 15. obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
 16. przyjmowanie wniosków, postulatów, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mieszkańców wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 17. obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
 18. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 19. udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 20. wystawianie rachunków,
 21. prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,
 22. prowadzenie kasy gotówkowej.

 

 • 9.
 1. Koordynator ds. wdrażania LSR jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów oraz animacje lokalną.
 2. Do obowiązków Koordynatora ds. wdrażania LSR należy w szczególności:
 3. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 4. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 5. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa lub Kierownika Biura,
 6. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
 7. organizacja spotkań ze społecznością lokalną, konkursów, szkoleń, debat (animacja lokalna),
 8. prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu,
 9. udział w innych pracach wynikających z zadań LSR,
 10. przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
 11. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mieszkańców wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 12. realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
 13. przygotowanie i prezentowanie informacji na temat projektów,
 14. przyjmowanie wniosków, postulatów, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mieszkańców wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 15. obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
 16. przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
 17. przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
 18. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 19. udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 20. protokołowanie posiedzeń organu decyzyjnego LGD,
 21. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady.

 

 • 10.
 1. W okresie czasowej nieobecności Prezesa z powodu urlopu, choroby itp. lub w przypadku długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji, obowiązki Prezesa wykonuje jeden z Wiceprezesów.
 2. W czasie nieobecności pracownika Biura jego obowiązki wykonuje inny wskazany przez Prezesa lub Kierownika pracownik Biura oraz ponosi on pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonywanie tych obowiązków, a także przekazywanie efektów swojej pracy w ramach zleconego zadania.

 

 • 11.

Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem siedziby LGD o treści:

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Forum Powiatu Garwolińskiego

Al. Legionów 48, 08 – 400 Garwolin

tel. 682 16 13

NIP: 8262123512; REGON: 141491566

 

Rozdział III

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

 

 • 12.

Pracodawca ma w szczególności w obowiązku:

 1. zaznajomić pracowników podejmujących pracę z:
  1. zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,
  2. przepisami bhp oraz przeciwpożarowymi,
  3. przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej,
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 3. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenia na ten temat,
 4. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 5. prowadzić dokumentację pracowniczą i akta osobowe pracowników,
 6. przyjąć i stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników,
 7. umożliwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 8. zapewnić pracownikom dostęp do przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
 9. przeciwdziałać mobbingowi.

 

 • 13.
 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie.
 2. Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami pracy lub umową o pracę.
 3. Pracownik ma w szczególności obowiązek:
 4. przestrzegać ustalonego w biurze czasu pracy,
 5. przestrzegać ustalonego w biurze porządku i regulaminu pracy,
 6. przestrzegać przepisów i zasad BHP i przeciwpożarowych,
 7. przestrzegać w biurze zasad współżycia społecznego i okazywać koleżeński stosunek współpracownikom,
 8. zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy,
 9. zachować porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach,
 10. zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody, a w szczególności: przechowywać dokumenty/narzędzia i materiały w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, narzędzia, materiały.

 

Rozdział IV

Uprawnienia pracownika i pracodawcy

 

 • 14.

Pracownik ma następujące prawa:

 • do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • do wynagrodzenia za pracę,
 • do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy z zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

 

 

 

 

 • 15.

Pracodawca ma następujące prawa:

 • do korzystania z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią stosunku pracy (zawartej w umowie o pracę),
 • w ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników do wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę oraz prawo do ustalania zakresu obowiązków, zadań i czynności pracowników oraz ich egzekwowania,
 • w imieniu Zarządu, w stosunku do pracowników Biura, czynności wskazane w ust.2 wykonuje Prezes.
 • W przypadku, gdy Prezes jest pracownikiem Biura, w ramach czynności określonych w ust. 2 podlega on pod Zarząd.

 

Rozdział V

Czas pracy

 

 • 16.
 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w jego siedzibie lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.
  • czas pracy wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień w nie dłuższym niż 3 miesiące w okresie rozliczeniowym i nie może przekroczyć 8 godzin na dobę,
 • czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają strony, tj. pracodawca i pracownik, w indywidualnych umowach o pracę.
 1. Obecność w pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności.
 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany uprzedzić Prezesa lub Kierownika Biura przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
 3. Jeżeli przyczyna nieobecności jest niemożliwa do przewidzenia pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego o przyczynie swej nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
 4. Zawiadomienie o nieobecności pracownik dokonuje osobiście, pisemnie lub telefonicznie.

 

 • 17.
 1. Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16:00
 2. W zamian za pracę w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy udziela się pracownikowi innego dnia wolnego.
 3. O konieczności wykonywania pracy w dni wskazane w ust. 2 pracownik winien być poinformowany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 • 18.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes lub Kierownik Biura może ustalić dla poszczególnych pracowników indywidualny rozkład czasu pracy lub zadaniowy czas pracy.
  2. W stosunku do Prezesa prawo takie przysługuje innemu upoważnionemu przez Zarząd Członkowi Zarządu a w przypadku Kierownika Biura Prezesowi Zarządu.

 

Rozdział VI

Kary porządkowe i nagrody

 

 • 19.
 1. Pracownikom wzorowo wypełniającym swoje obowiązki, przejawiającym inicjatywę w pracy, podnoszącym kwalifikacje i jakość pracy mogą być przyznawane premie, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne. Nagrody mogą być przyznane za konkretnie wykonane zadanie, natomiast premie za konkretny okres. Premię pracownikom zatrudnionym na danym stanowisku w Biurze LGD przyznaje Prezes. O wysokości przyznanej Prezesowi premii decydują pozostali członkowie Zarządu.
 2. Pracownicy mogą otrzymać:
 3. premię uznaniową w wysokości do 20% swojego miesięcznego uposażenia jednorazowo za cały rok,
 4. nagrodę roczną w wysokości do 15% swojego miesięcznego uposażenia za konkretnie wykonane zadanie.
 5. Premia ma charakter uznaniowy i jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, który wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego i opiekuńczego.
 6. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się:
  1. nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
  2. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  3. zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
  4. złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie materiałów i urządzeń,
  5. niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników, podwładnych i beneficjentów,
  6. stawianie się do pracy po spożyciu alkoholu lub narkotyków.
  7. inne działanie niezgodne z przepisami prawa pracy.
 7. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie Regulaminu Pracy Prezes może stosować:
 8. upomnienia,
 9. Kary nie można stosować po upływie 14 dni od dnia, gdy Prezes dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego określonego w § 19 ust 6 oraz po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia.
 10. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 11. Karę stosuje Prezes i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, informując o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się w aktach osobowych pracownika.
 12. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw. O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Zarząd. Jeżeli sprzeciw nie został odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia oznacza to, że został uwzględniony.

 

 

Rozdział VII

Wypłata wynagrodzenia.

 

 • 20.
 1. Wynagrodzenie za pracę, będzie płatne raz w miesiącu i wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
 2. Rozliczenie nadgodzin następuje do dnia 10 następnego miesiąca.
 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłaca się poprzez dokonanie przelewu na konto osobiste pracownika.
 4. Wypłata premii następuje w terminach określonych dla wypłaty wynagrodzeń.

 

Rozdział VIII

Zasady świadczenia doradztwa.

 

Lokalna Grupa Działania będzie prowadziła bezpłatne usługi doradcze dla mieszkańców, rolników, przedsiębiorców z wszystkich gmin wchodzących w obszar LGD. Doradztwo dotyczy zasad ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach nowo opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Sposób i zakres świadczenia tych usług zawarty jest w regulaminie świadczenia tych usług. 

 

Regulamin świadczenia usług doradczych.

 • Organizator usług.

Organizatorem usług jest Lokalna Grupa Działania "Forum Powiatu Garwolińskiego" z siedzibą w Garwolinie, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin.

 • Obszar tematyczny doradztwa.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach nowo opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Forum Powiatu Garwolińskiego". Z bezpłatnego doradztwa mogą skorzystać mieszkańcy gmin i miast, wchodzących w obszar działania LGD.

 • Zakres usług doradczych.

Doradztwo oznacza tutaj wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, stron www gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wskazanie dokumentów program.

 • Korzystający z usług.

Z usług mogą korzystać m.in.: jst, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, kościoły, rolnicy, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne odchodzące z rolnictwa, grupy inicjatywne nie posiadająca osobowości prawnej np.: rada sołecka, koło gospodyń wiejskich. 

 • Termin świadczenia usług.

Usługi są świadczone w czasie pracy biura w godzinach 8-15, po uprzednim umówieniu telefonicznym spotkania pod nr tel. (25) 682-16-13 lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Miejsce świadczenia usług

Siedziba Lokalnej Grupy Działania "Forum Powiatu Garwolińskiego", Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin.

 • Sposób świadczenia usług.

Bezpośrednie spotkanie, telefonicznie oraz elektronicznie.

 • Ocena efektywności świadczonego doradztwa.

Ocena efektywności świadczonego doradztwa, będzie prowadzona w oparciu o ankietę monitorującą jakość udzielanego doradztwa (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

Rozdział IX

 

Zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady  bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych.

 

Zasady dostępu do informacji publicznej, reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych, oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej, lub tajemnicy przedsiębiorcy. Informacja publiczna, jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pisemnie na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożyć osobiście
w biurze Stowarzyszenia. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

 • informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku):
 • środki techniczne Stowarzyszenia nie pozwalają na udostępnienie informacji
  w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem
  i otrzymuje informację, w jakiej formie, wskazanej w powiadomieniu, może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Zasady ochrony danych osobowych reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182), na podstawie której, opracowywana jest polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zadaniem kierownika biura  będzie nadzór nad zapewnieniem zasad organizacji pracy przy zbiorach osobowych przetwarzanych metodami tradycyjnymi oraz w systemie informatycznym wyrażone w Polityce bezpieczeństwa oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych, podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zabezpieczenia ewentualnych dowodów przestępstwa i minimalizacji zaistniałych szkód. Po przeanalizowaniu przyczyn i skutków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych, podejmują wszelkie inne działania mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń w przyszłości oraz zmniejszenie ryzyka występowania ich negatywnych skutków.

 

Rozdział X.

Postanowienia końcowe.

 

 • 21.
  1. Funkcje Pracodawcy wykonuje Prezes lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.
  2. Przepisy Regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami Biura.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Pracy, aktów wykonawczych do KP oraz Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy biura

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania

Forum Powiatu Garwolińskiego.

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO”.

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Prezes – dotyczy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Forum Powiatu Garwolińskiego”,

Kierownik Biura – dotyczy Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego”,

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego”,

Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia LGD „Forum Powiatu Garwolińskiego ”,

Procedura Rekrutacji – proces wzajemnie następujących po sobie działań, przewidzianych i przeprowadzonych zgodnie z niniejszą Procedurą, w wyniku którego wyłoniony zostanie nowy pracownik,

Ogłoszenie – ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy,

Oferta – zestaw dokumentów zawierających w szczególności CV, list motywacyjny, składanych przez kandydatów w związku opublikowanym ogłoszeniem.

 

 1. Cel procedury.

1.   Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w biurze stowarzyszenia LGD „Forum Powiatu Garwolińskiego”.

2.   Nabór kandydatów na wolne stanowiska jest otwarty i konkurencyjny.

 

II.     Zakres procedury.

Procedura reguluje zasady naboru pracowników do Biura Stowarzyszenia na wolne stanowiska. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy.

 • Uwagi wstępne.
 1. Nabór pracowników przeprowadzany jest bezpośrednio przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie ustalonej przez Zarząd wielkości zatrudnienia i regulaminu pracy biura stowarzyszenia, uwzględniającego w szczególności podział i opis stanowisk pracy.
 2. Potrzebę zatrudnienia kolejnego pracownika, np. w przypadku rezygnacji dotychczasowego pracownika lub konieczności stworzenia nowego stanowiska, zgłasza pisemnie do Zarządu Prezes, który, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, przeprowadza nabór. Ocena (w tym przygotowanie kryteriów oceny), wybór kandydata/ów na pracownika i nawiązanie stosunku pracy należy do Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Procedura konkursowa nie obowiązuje pracowników zatrudnionych w LGD.
 4. Przebieg procedury.

Nabory pracowników są prowadzone w trybie konkursowym, rozpoczynają się opublikowaniem ogłoszeń o naborze pracowników i podaniem szczegółowych informacji.

 

 1. Wszczęcie procedury – ogłoszenie naboru.
 2. Treść ogłoszenia zawiera zawsze:
 • Nazwa i adres stowarzyszenia.
 • Określenie stanowiska.
 • Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem dla danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są konieczne, a które są pożądane.
 • Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku (zakres obowiązków).
 • Wskazanie wymaganych dokumentów,
 • Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 1. Ogłoszenie o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 • zamieszczenie na stronie internetowej stowarzyszenia LGD.
 1. Oferty tylko w formie pisemnej należy składać w siedzibie stowarzyszenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu kandydata aplikującego. Decyduje data wpływu dokumentów do biura LGD.

 

 1. Selekcja i wybór.
 2. Zarząd dokonuje oceny formalnej ofert, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań i które wpłynęły po terminie a następnie sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (konieczne) określone w ogłoszeniu.
 3. Listę upowszechnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania tj. miejscowość.
 4. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zapraszani są na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z Zarządem.
 5. W przypadku wpłynięcia więcej niż 10 ofert spełniających wymagania formalne możliwa jest wstępna ocena merytoryczna dokonana na podstawie testu tematycznego w celu wyłonienia kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. W przypadku braku ofert spełniających wymagania formalne ogłasza się ponownie nabór.
 7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane w szczególności są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandyda
 8. Wybrany kandydat jest zawiadamiany o przyjęciu jego oferty.
 9. W przypadku nie dokonania pozytywnego wyboru spośród złożonych ofert, Zarząd ma prawo odstąpić od ogłaszania kolejnego naboru i zatrudnić pracownika z pominięciem procedury.
 10. Decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Zarząd LGD uchwałą.
 11. Z rozmów kwalifikacyjnych sporządzany jest protokół, który zawiera:
 12. określenie stanowiska, na który był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy, tj. miejscowość zamieszkania, uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 13. uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

 • Informacja o wyniku naboru.
 1. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru.
 2. Informacja ta winna zawierać:
 3. określenie stanowiska
 4. imię i nazwisko wybranego kandydata na stanowisko oraz jego miejsce zamieszkania, tj. miejscowość i uzasadnienie dokonania wyboru, albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko w przypadku braku wyboru.
 5. Informacje o wyniku wyboru upowszechnia się na stronie internetowej stowarzyszenia.
 6. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

 

 • Postanowienia dodatkowe
 • Wykaz stanowisk pracy w biurze Stowarzyszenia LGD „Forum Powiatu Garwolińskiego”
 • Prezes - 1 etat,
 • kierownik biura - 1 etat,
 • koordynator ds. rozwoju przedsiębiorczości i turystyki - 1 etat,
 • koordynator ds. wdrażania LSR - 1 etat,
 • sprawy finansowo-księgowe - praca zlecona,
 • usługi informatyczne - praca zlecona,
 • usługi prawne - praca zlecona.
 1. Szczegółowe wymagania w odniesieniu do kandydatów do pracy w biurze LGD, zawierają opisy stanowisk określające podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy biura

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania

Forum Powiatu Garwolińskiego

 

 

Ankieta monitorująca jakość udzielanego doradztwa

 

 1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 w jakim stopniu poszczególne wyznaczniki wartości oferty dowolnej Lokalnej Grupy Działania są dla Pani/Pana istotne?

 

Wyznaczniki wartości oferty LGD Forum Powiatu Garwolińskiego

Ocena

1

2

3

4

5

Bardzo niska

Niska

Średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Uprzejmość obsługi beneficjenta

         

Szybkość obsługi beneficjenta

         

Wiedza posiadana przez pracowników obsługi beneficjenta

         

Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania

         

Pomoc w doborze właściwego rozwiązania

         

Zaangażowanie pracowników biura LGD

         

Gotowość do rozwiązania problemu beneficjenta

         

Sposób reagowania na niezadowolenie beneficjenta

         

Dostęp do informacji (czytelność strony internetowej, dostęp telefoniczny)

         

 

 

 1. Proszę ocenić poziom Pani/Pana zadowolenia/niezadowolenia z oferty Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w skali od 1 do 5 w zakresie poszczególnych wyznaczników jej wartości.

Wyznaczniki wartości oferty LGD Forum Powiatu Garwolińskiego


Ocena

1

2

3

4

5

Bardzo niska

Niska

Średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Uprzejmość obsługi beneficjenta

         

Szybkość obsługi beneficjenta

         

Wiedza posiadana przez pracowników obsługi beneficjenta

         

Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania

         

Pomoc w doborze właściwego rozwiązania

         

Zaangażowanie pracowników biura LGD

         

Gotowość do rozwiązania problemu beneficjenta

         

Sposób reagowania na niezadowolenie beneficjenta

         

Dostęp do informacji (czytelność strony internetowej, dostęp telefoniczny)

         

 

 1. Proszę ocenić w skali 5-stopniowej Pani/Pana ogólną satysfakcję z obsługi beneficjenta w LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

1

2

3

4

5

Na pewno nie

Raczej nie

Nie wiem

Raczej tak

Na pewno tak

         

 

 1. Proszę ocenić w skali 5-stopniowej Pani/Pana skłonność do wygłaszania pozytywnych lub negatywnych opinii o LGD Forum Powiatu Garwolińskiego. Jakie są szanse, że wygłosi Pani/Pan:

POZYTYWNĄ OPINIĘ

1

2

3

4

5

Na pewno nie

Raczej nie

Nie wiem

Raczej tak

Na pewno tak

         

 

NEGATYWNĄ OPINIĘ

1

2

3

4

5

Na pewno nie

Raczej nie

Nie wiem

Raczej tak

Na pewno tak

         

 

Metryczka (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1. Płeć

kobieta

mężczyzna

2. Wiek

27-40
41-60
powyżej 60 lat

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Regulamin Pracy Biura - FPG - 1..doc)Treśc regulaminu528 kB