Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

 

Cele planu szkoleń

Celem planu szkoleń jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD, które prowadzić będzie do coraz lepszej obsługi interesanta
i doskonaleniu umiejętności koniecznych do wykonywania powierzonych zadań związanych z oceną wniosków składanych do LGD. Plan szkoleń obejmuje również szkolenia organizowane w odpowiedzi na potrzeby pracowników biura LGD.

Przedmiot planu szkoleń

Plan obejmuje działania w zakresie planowania, realizacji i oceny szkoleń organizowanych dla pracowników biura LGD i członków organu decyzyjnego LGD.

Planowanie szkoleń zewnętrznych

Przyjęto zasadę, że każdy pracownik ma prawo i obowiązek uzupełniać swoje kwalifikacje w formie szkoleń zewnętrznych przynajmniej raz w roku. Szkolenia mogą przyjmować następujące formy: uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, naradach, uczestnictwo w kursach, szkoleniach. Każdy pracownik biura/członek organu decyzyjnego do końca roku kalendarzowego może przedstawić propozycję indywidualnego rozwoju na przyszły rok, którą przedkłada kierownikowi biura, w celu weryfikacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji, plany poszczególnych szkoleń trafiają do biura, gdzie przygotowywany jest roczny plan szkoleń, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu szkoleń. W miarę potrzeb i możliwości, szkolenia zewnętrzne mogą być realizowane poza rocznym planem szkoleń. Na podstawie planu szkoleń, kierownik biura pozyskuje i analizuje złożone ofert szkoleniowe. Przy wyborze dostawców usług szkoleniowych brane są pod uwagę warunki określone w ofercie oraz zapisy z oceny firmy/jednostki szkoleniowej w przypadku, gdy w przeszłości jednostka korzystała z jej usług.

Realizacja szkoleń zewnętrznych

Po zakończeniu szkolenia zewnętrznego pracownik przedkłada kierownikowi biura dokument potwierdzający odbyte szkolenie. Ponadto pracownik lub członek organu decyzyjnego wypełnia Arkusz oceny szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego planu szkoleń. Arkusze ocen szkolenia znajdują się u kierownika biura. Uczestnictwo w szkoleniu odnotowuje się w Rejestrze szkoleń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

Realizacja szkoleń wewnętrznych

Nowy pracownik lub członek organu decyzyjnego w pierwszych dniach pracy lub realizacji zadań przechodzi następujące szkolenie: szkolenia wynikające z przepisów, szkolenia stanowiskowe związane z obsługą stanowiska pracy, szkolenia merytoryczne. Szkolenia na przewidzianym stanowisku pracy oraz z zakresu pracy prowadzone są przez: upoważnionego członka zarządu, upoważnionego pracownika biura bądź eksperta zewnętrznego.

Wykonanie planu szkoleń

Biuro LGD sporządza informację o wykonaniu planu szkoleń za rok poprzedni, którą przekazuje zarządowi stowarzyszenia do końca marca następnego roku. W informacji należy określić ilu pracowników i członków organu decyzyjnego i z jakiego zakresu zostało przeszkolonych oraz jaki był ogólny koszt szkoleń. Informacja jest przekazywana na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego planu szkoleń.

Ocena efektów szkoleń

Efekty kształcenia powinny być szczegółowe, konkretne, mierzalne i kompatybilne z efektami obszarowymi i wyczerpujące zakładane cele szkolenia. Jeżeli z danego szkolenia odbywają się ćwiczenia i wykłady, to ocenia się je oddzielnie.

Plan szkoleń

W poniższej tabeli przedstawiony został plan szkoleń. Uczestnicy szkoleń mogą korzystać zarówno
z zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych przy zdobywaniu wiedzy. Prowadzony będzie również monitoring realizacji założonych celów i priorytetów szkoleniowych obejmujący wszystkich uczestników szkoleń. Plan szkoleń może być modyfikowany w trakcie roku, w zależności od doraźnych potrzeb.

 

 


 

Załącznik 1. SzCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ na OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020  

Lp.

Nazwa i zakres szkoleń

Przewidywany termin szkolenia 

Czas trwania szkolenia

Uczestnik szkolenia (członek organu decyzyjnego/pracownik biura)

Umiejętności i kompetencje nabyte podczas szkolenia

Forma szkolenia 

Metody weryfikacji wiedzy

1.

Obsługa klienta

III kwartał 2016 r.

0,5 dnia

Pracownik biura

Podniesienia kompetencji pracowników dot. komunikacji osobistej

Wykład oraz warsztat

Ustne zaliczenie, odegranie scenki z partnerem

2.

Skuteczne komunikowanie się

III kwartał 2016 r.

0,5 dnia

Pracownik biura

Podniesienia kompetencji pracowników dot. komunikacji osobistej i telefonicznej

Wykład oraz warsztat

Ustne zaliczenie, odegranie scenki z partnerem

3.

Praca z „trudnym klientem”

III kwartał 2016 r.

0,5 dnia

Pracownik biura

Podniesienia kompetencji pracowników dot. komunikacji osobistej i telefonicznej

Wykład oraz warsztat

Ustne zaliczenie, odegranie scenki z partnerem

4.

Szkolenia dotyczące zasad i kryteriów oceny wniosków w ramach LSR

III kwartał 2016 r.

1 dzień

Członek organu decyzyjnego

Podniesienie wiedzy dotyczącej zasad i kryteriów oceny wniosków obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020

Wykład oraz warsztaty

Opracowanie i zaprezentowanie indywidualnych pomysłów  i podejścia do nich

5.

Szkolenie z zakresu sporządzania biznesplanu

IV kwartał 2016 r.

2 dni

Pracownik biura

Podniesienie wiedzy pracowników biura LGD w zakresie pisania biznesplanu w tym cele jego tworzenia, adresaci biznesplanu, cechy i spójność biznesplanu.

Wykłady oraz warsztaty

 

6.

Ustawa o ochronie danych osobowych – wdrożenie polityki bezpieczeństwa w LGD

I kwartał 2017

1 dzień

Pracownik biura/ Członek organu decyzyjnego/członkowie Zarządu

Zapoznanie z treścią Polityki bezpieczeństwa i obowiązkami LGD jako Administratora danych

Wykład

Projekt w grupach

7.

Szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego, zamówień publicznych, finansów

II - IV kwartał 2017 r.

3 dni

Pracownik biura/ Członek organu decyzyjnego/członkowie Zarządu/członkowie LGD

Podniesienie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych

Wykłady

Test pisemny

8.

Monitoring oraz ewaluacja – elementami kontroli prawidłowej realizacji LSR

II - IV kwartał 2018 r.

3 dni

Pracownik biura/ Członek organu decyzyjnego

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu monitoringu, ewaluacji oraz planowania i komunikacji

 

Projekt w grupach

9.

Szkolenia z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego

II-IV kwartał 2019 r.

3 dni

Pracownik biura/ Członek organu decyzyjnego/członkowie Zarządu

Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i oceny projektów, kontroli inwestycji oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

Wykłady oraz warsztaty

 

10.

Monitoring oraz ewaluacja ex post – elementami kontroli prawidłowej realizacji LSR

II –IV kwartał 2020 r.

3dni

Pracownik biura/ Członek organu decyzyjnego/członek Zarządu

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu monitoringu, ewaluacji oraz planowania i komunikacji

Wykłady oraz warsztaty

Projekt w grupach

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (planszkolen.doc)Plan szkoleń131 kB