Drukuj

Wyznacza się termin składania wniosków od 6 do 29 czerwca 2012 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, pn. – pt. w godzinach 800 – 1600. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

Miejsce udostępnienia dokumentów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, dostępny jest w siedzibie LGD, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD: www.lgd-garwolin.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego: www.mazovia.pl

Operacja, aby została wybrana do finansowania, musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zająć miejsce na liście rankingowej operacji, które gwarantuje „zmieszczenie  się” w limicie dostępnych środków.

W siedzibie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl, udostępniono kartę oceny zgodności operacji z LSR, kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD oraz Lokalną Strategię Rozwoju.

Lokalne kryteria przyjęte dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla w/w działań, znajdują się na stronie www.lgd-garwolin.pl.

Limity dostępnych środków.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Małe projekty” wynosi 40 064,00 zł.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 448 000,00 zł.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 578 000,00 zł.